Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese

Pozor! Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v súlade s novelou 390/2011 Z.z. Podmienkou na zaradenie pedag. zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie je absolvovanie 6 mesiacov pedagogickej činnosti, písomná prihláška, v ktorej riaditeľ školy potvrdí správnosť údajov. (podpis + pečiatka školy). Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine (učiteľ).


KREDITOV


Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese


                                 Termín: stály

Informácia pre záujemcov

  • Názov vzdelávacieho programu: Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese

  • Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
  • Cieľová skupina: pre učiteľov (2. stupeň ZŠ, učiteľ strednej školy(učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplne stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie) 

  • Typ: akreditovaný kurz
  • Osvedčenie: Stanovený počet kreditov 11
  • Termín: podľa dohody
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Ukončenie vzdelávacieho programu:  prezentácia vlastnej práce pred lektorom a účastníkmi vzdelávania

                                                    Cena: 75,00 € s DPH 

                       Prihlášku v prípade záujmu vyžiadať na tlačítku: Mám záujem