Finančná gramotnosť

Pozor!      Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v súlade s novelou 390/2011 Z.z. Podmienkou na zaradenie pedag. zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie je absolvovanie 6 mesiacov pedagogickej činnosti, písomná prihláška, v ktorej riaditeľ školy potvrdí správnosť údajov. (podpis + pečiatka školy). Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine (učiteľ).

KREDITOV


Rozvoj finančnej gramotnosti pedagógov základných a stredných škôl 

Informácia pre záujemcov

  • Názov vzdelávacieho programu: Rozvoj finančnej gramotnosti pedagógov základných a                                                                       stredných škôl
  • Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
  • Cieľová skupina: pre učiteľov

  • Typ: akreditovaný kurz
  • Osvedčenie: Stanovený počet kreditov 12
  • Termín: podľa dohody
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Ukončenie vzdelávacieho programu: krátky písomný test, prezentácia vlastnej práce pred lektorom a účastníkmi vzdelávania

                                                         Cena: 80,00 € s DPH