Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy

Pozor! Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v súlade s novelou 390/2011 Z.z. Podmienkou na zaradenie pedag. zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie je absolvovanie 6 mesiacov pedagogickej činnosti, písomná prihláška, v ktorej riaditeľ školy potvrdí správnosť údajov. (podpis + pečiatka školy). Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine (učiteľ).


KREDITOV


Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy

                                     Termín: stály

Informácia pre záujemcov

Názov vzdelávacieho programu: Implementácia aktivizujúcich metód vo výchovno - vzdelávacom procese

  • Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné
  • Cieľová skupina: pre učiteľov (2. stupeň ZŠ, učiteľ strednej školy(učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplne stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie)

  • Typ: akreditovaný kurz
  • Osvedčenie: Stanovený počet kreditov 15
  • Termín: podľa dohody
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Ukončenie vzdelávacieho programu: prezentácia vlastnej práce pred lektorom a účastníkmi vzdelávania

                                                 Cena: 100,00 € s DPH 

                            Prihlášku v prípade záujmu vyžiadať na tlačítku: Mám záujem