POPIS A2 - B1, KONVERZÁCIA V TALIANčINE

Taliansky jazyk - (A2 -B1),  Konverzácia


      Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú rozprávať po taliansky a neustále vylepšovať a prehlbovať svoje jazykové schopnosti. Je to vhodný spôsob nadobudnutia novej lexiky, frazeologizmov a osvojenia si pohotových reakcií a tým aj myslenie v jazyku. Tento kurz vedú lektori hovoriaci po taliansky, konverzácia sa vedie výlučne v talianskom jazyku a tým sa účinok pravidelnej konverzácie ešte znásobuje.

- Počet účastníkov v skupine je 3 až 8

Cieľová skupina: 

-Záujemcom, ktorí už dokážu plynule formulovať vety a ovládajú bežné gramatické javy. Dokážu vyjadriť priania, predstavy a myšlienky.
- Záujemcovia o tento kurz by mali vedieť zvládnuť bežnú konverzáciu na akúkoľvek tému a dokážu konverzovať s použitím všetkých
bežne používaných gramatických javov.
- Kurz je vhodný pre záujemcov od úrovne mierne pokročilých až po úroveň pokročilých. 

Cieľ kurzu:

-Rozšírenie existujúcej slovnej zásoby o špecifické výrazy a bežne používané frázy
- Prehĺbenie schopnosti komunikovať v talianskom jazyku a vymieňať si názory
- Vylepšenie ústneho prejavu na rôzne, aj náročné témy
- Osvojenie si pohotových reakcií v rôznych životných situáciách

Ukončenie kurzu:
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurz


Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)


Cena: 230 € s DPH