POPIS A1 - NJ

 Nemecký jazyk - Začiatočníci (A1)


      Kurz je zameraný na začiatočníkov. Cieľom kurzu je zvládnutie základov nemeckej gramatiky, slovnej zásoby a orientácia v základných bežných životných situáciách. Počet účastníkov v skupine je 3 až 8.

Cieľová skupina: od úplných základov

Cieľ kurzu:

- Osvojenie si základnej slovnej zásoby
- Osvojenie si základných gramatických javov, ich podrobné vysvetlenie a precvičenie (abeceda, množné číslo, zámená, základné slovesá,
prítomný čas...)
- Získať veľmi dobré základy na ďalšie štúdium nemeckého jazyka
- Absolvent kurzu bude zvládať základnú komunikáciu v jazyku (predstavenie, hovoriť o sebe, svojich osobných údajoch, viesť jednoduchú konverzáciu)

Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
- Certifikát Akadémie vzdelávania Michalovce s vyznačenou dosiahnutou úrovňou

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)

                          Cena: 230 € s DPH