POPIS A1 TALIANČINA

Taliansky jazyk - (A1), Začiatočníci

       Kurz je zameraný na začiatočníkov. Cieľom kurzu je zvládnutie základov talianskej gramatiky, slovnej zásoby a orientácia v základných bežných životných situáciách.

- Počet účastníkov v skupine je 3 až 8

Cieľová skupina: úplne od základov

Cieľ kurzu:

-Osvojenie si základnej slovnej zásoby
- Osvojenie si základných gramatických javov, ich podrobné vysvetlenie a precvičenie
- Získať veľmi dobré základy na ďalšie štúdium talianskeho jazyka
- Absolvent kurzu bude zvládať základnú komunikáciu v talianskom jazyku (predstavenie, hovoriť o sebe, svojich osobných údajoch,
viesť jednoduchú konverzáciu)

Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
- Certifikát Akadémie vzdelávania Michalovce s vyznačenou dosiahnutou úrovňou

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)

Cena: 230 € s DPH