POPIS A2 - ANJ

A2 - (Pre - Intermidiate), 

(Mierne pokročilí)

      Kurz je zameraný na začiatočníkov. Cieľom kurzu je zvládnutie základov anglickej gramatiky, slovnej zásoby a orientácia v základných bežných životných situáciách.

Počet účastníkov v kurze je 3 až 8. Dôraz je kladený na zvládnutie všetkých štyroch jazykových kompetencií. Študenti sú motivovaní k intenzívnej komunikácií. Na prvom mieste je komunikácia.

Cieľová skupina: Záujemcom o štúdium anglického jazyka, ktorí zvládli základné gramatické javy a dokážu komunikovať v bežných životných situáciách 
jednoduchou angličtinou s použitím obmedzenej slovnej zásoby. Taktiež rozumejú základným a jednoduchým inštrukciám v jazyku.

Cieľ kurzu: - Rozšírenie si základnej slovnej zásoby o nové lexikálne jednotky
- Utvrdenie a rozšírenie si dobrých základov gramatiky, získanie nových gramatických spôsobilostí a ich dôkladné precvičenie (modálne slovesá, 
prídavné mená, základné časy...)
- Rozšírenie si znalostí gramatiky a gramatických štruktúr a väzieb a ich dôkladné precvičenie
- Získať znalosti na úrovni bežnej komunikácie v zahraničí
- Absolvent kurzu bude schopný viesť konverzáciu v anglickom jazyku a dohovorí sa v zahraničí

Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test) 
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
- Certifikát Akadémie vzdelávania Michalovce s vyznačenou dosiahnutou úrovňou

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)

                                 Cena: 230 € s DPH