POPIS A2 - B1, NJ, Konverzácia

A2 - B1, NJ, Konverzácia

         Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú rozprávať nemecky a neustále vylepšovať a prehlbovať svoje jazykové schopnosti. Je to vhodný spôsob nadobudnutia novej lexiky, frazeologizmov a osvojenia si pohotových reakcií a tým aj myslenie v jazyku. Tento kurz vedú lektori z nemčiny hovoriacich krajín a tým sa výsledok dosiahnutý konverzáciou ešte znásobuje. 

- Počet účastníkov v skupine je 3 až 8

Cieľová skupina: Záujemcom, ktorí už dokážu plynule formulovať vety a ovládajú bežné gramatické javy. Dokážu vyjadriť priania, predstavy a myšlienky. Záujemcovia o tento kurz by mali vedieť zvládnuť bežnú konverzáciu na akúkoľvek tému a dokážu konverzovať s použitím všetkých bežne používaných gramatických javov. Kurz je vhodný pre záujemcov na úrovni mierne pokročilých až veľmi pokročilých. 

Cieľ kurzu:

- Rozšírenie existujúcej slovnej zásoby o špecifické výrazy a bežne používané frázy
- Prehĺbenie schopnosti komunikovať v anglickom jazyku a vymieňať si názory
- Vylepšenie ústneho prejavu na rôzne, aj náročné témy
- Osvojenie si pohotových reakcií v rôznych životných situáciách

Ukončenie kurzu:
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)


                                                     Cena: 230 € s DPH