POPIS A2 - B2, KONVERZÁCIA

A2 - B2 ENGLISH CONVERSATION (KONVERZÁCIA V ANGLIČTINE)


        Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú rozprávať anglicky a neustále vylepšovať a prehlbovať svoje jazykové schopnosti. Je to vhodný spôsob nadobudnutia novej lexiky, frazeologizmov a osvojenia si pohotových reakcií a tým aj myslenie v jazyku.

Počet účastníkov v skupine je 3 až 10
- Dôraz je kladený na rozprávanie
- Výučba sa zameriava na praktické témy a bežné využitie jazykových znalostí
- Počas kurzu lektori a študenti rozprávajú výlučne v anglickom jazyku
- Študenti sú vedení k osvojovaniu a precvičovaniu si špecifických fráz a slovných spojení
- Lektor kladie počas kurzu dôraz na riadenú konverzáciu

Cieľová skupina:

        Záujemcom, ktorí už dokážu plynule formulovať vety a ovládajú bežné gramatické javy. Dokážu vyjadriť priania, predstavy a myšlienky. Záujemcovia o tento kurz by mali vedieť zvládnuť bežnú konverzáciu na akúkoľvek tému a dokážu konverzovať s použitím všetkých 
bežne používaných gramatických javov. Kurz je vhodný pre záujemcov na úrovni Pre-Intermediate, Intermediate prípadne Upper-Intermediate.

Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
- Certifikát Akadémie vzdelávania Michalovce s vyznačenou dosiahnutou úrovňou

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)

                                     Cena: 230 € s DPH