POPIS A2 - NJ

Nemecký jazyk - (A2), Mierne pokročilí


      Kurz je zameraný na začiatočníkov. Cieľom kurzu je zvládnutie základov nemeckej gramatiky, slovnej zásoby a orientácia v základných bežných životných situáciách. 

 Počet účastníkov v skupine je 3 až 8

Cieľová skupina: Záujemcom o štúdium nemeckého jazyka, ktorí zvládli základné gramatické javy a dokážu komunikovať v bežných životných situáciách jednoduchou nemčinou s použitím obmedzenej slovnej zásoby. Taktiež rozumejú základným a jednoduchým inštrukciám v jazyku.

Cieľ kurzu:

- Utvrdenie a rozšírenie si dobrých základov gramatiky, získanie nových gramatických spôsobilostí a ich dôkladné precvičenie
(modálne slovesá, prídavné mená...)
- Rozšírenie si znalostí gramatiky a gramatických štruktúr a väzieb a ich dôkladné precvičenie
- Získať znalosti na úrovni bežnej komunikácie v zahraničí
- Absolvent kurzu bude schopný viesť konverzáciu v nemeckom jazyku a dohovorí sa v zahraničí


Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
- Certifikát Akadémie vzdelávania Michalovce s vyznačenou dosiahnutou úrovňou

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)

                                                            Cena: 230 € s DPH