POPIS B2 - ANJ

B2 - UPPER-INTERMEDIATE (VYŠŠIE STREDNE POK.)


        Kurz je určený záujemcom, ktorí ovládajú jazyk na bežnej komunikatívnej úrovni, dokážu sa dohovoriť v bežných životných situáciách a ovládajú nielen základnú gramatiku. Všetky tieto znalosti si študenti v kurze rozšíria, vylepšia, utvrdia si doposiaľ získané zručnosti a získajú ďalšie poznatky v náročnejšej gramatike a rozšíria si okruhy komunikácie a slovnú zásobu o špecifickejšie témy.

Počet účastníkov v kurze je 3 až 8. Dôraz je kladený na zvládnutie všetkých štyroch jazykových kompetencií. Študenti sú motivovaní k intenzívnej komunikácií. Na prvom mieste je komunikácia.

Cieľová skupina: Záujemcom, ktorí už dokážu konverzovať s použitím všetkých základných slovesných časov (priebehových, predprítomného...), všetkých druhov
podmieňovacích viet. Taktiež dobre ovládajú použitie minulých modálnych slovies a nepriamej reči. Konverzujú o náročnejších témach, dokážu formulovať svoje názory a postrehy do ucelených slovesných útvarov. Taktiež dokážu hovoriť o svojich plánoch do budúcnosti, želaniach a vedia naformulovať aj náročnejšie vetné konštrukcie. .

Cieľ kurzu:

- Prehĺbenie a získanie nových poznatkov z gramatiky (slovesné časy, predprítomný jednoduchý, priebehový, gramatické väzby...)
- Vylepšenie ústneho a písomného prejavu na rôzne, aj náročnejšie témy
- Dobrá orientácia v pôvodných anglických textoch, porozumenie aj náročnejším témam
- Rozšírenie si znalostí gramatiky a gramatických štruktúr a väzieb a ich dôkladné precvičenie
- Absolvent kurzu bude schopný viesť plynulý rozhovor v anglickom jazyku a dohovorí sa v zahraničí s anglicky hovoriacim obyvateľstvom

Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
- Certifikát Akadémie vzdelávania Michalovce s vyznačenou dosiahnutou úrovňou

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)

                                          Cena: 230 € s DPH