POPIS B1 - NJ

Nemecký jazyk - (B1), Stredne pokročilí


        Kurz je určený pre študentov, ktorí zvládli základy jazyka, dokážu sa dohovoriť v bežných životných situáciách a ovládajú základnú gramatiku. Všetky tieto znalosti si študenti v kurze rozšíria, vylepšia, získajú nové poznatky v už náročnejšej gramatike a rozšíria si okruhy komunikácie a slovnú zásobu.

- Počet účastníkov v skupine je 3 až 8

Cieľová skupina: Záujemcom, ktorí už dokážu konverzovať o náročnejších témach, dokážu formulovať svoje názory a postrehy do ucelených slovesných útvarov. 
Taktiež dokážu hovoriť o svojich plánoch do budúcnosti, želaniach a vedia naformulovať aj náročnejšie vetné konštrukcie.

Cieľ kurzu:

- Prehĺbenie a získanie nových poznatkov z gramatiky (slovesné časy...)
- Vylepšenie ústneho a písomného prejavu na rôzne, aj náročnejšie témy
- Lepšia orientácia v pôvodných nemeckých textoch, porozumenie aj náročnejším témam
- Rozšírenie si znalostí gramatiky a gramatických štruktúr a väzieb a ich dôkladné precvičenie
- Absolvent kurzu bude schopný viesť plynulý rozhovor v nemeckom jazyku a dohovorí sa v zahraničí s nemecky hovoriacim obyvateľstvom

Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
- Certifikát Akadémie vzdelávania Michalovce s vyznačenou dosiahnutou úrovňou

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)

                       Cena: 230 € s DPH