POPIS B2 - NJ

Nemecký jazyk - (B2), Vyššie - Stredne pokročilí

         Kurz je určený záujemcom, ktorí ovládajú jazyk na bežnej komunikatívnej úrovni, dokážu sa dohovoriť v bežných životných situáciách a ovládajú nielen základnú gramatiku. Všetky tieto znalosti si študenti v kurze rozšíria, vylepšia, utvrdia si doposiaľ získané zručnosti a získajú ďalšie poznatky v náročnejšej gramatike a rozšíria si okruhy komunikácie a slovnú zásobu o špecifickejšie témy. 

- Počet účastníkov v skupine je 3 až 8

Cieľová skupina: Záujemci, ktorí už dokážu konverzovať s použitím všetkých základných slovesných časov, všetkých druhov podmieňovacích viet. Taktiež dobre ovládajú použitie minulých modálnych slovies a nepriamej reči. Konverzujú o náročnejších témach, dokážu formulovať svoje názory a postrehy do ucelených slovesných útvarov. Taktiež dokážu hovoriť o svojich plánoch do budúcnosti, želaniach a vedia naformulovať aj náročnejšie vetné konštrukcie. 

Cieľ kurzu:

- Prehĺbenie a získanie nových poznatkov z gramatiky
- Vylepšenie ústneho a písomného prejavu na rôzne, aj náročnejšie témy
- Dobrá orientácia v pôvodných nemeckých textoch, porozumenie aj náročnejším témam
- Rozšírenie si znalostí gramatiky a gramatických štruktúr a väzieb a ich dôkladné precvičenie
- Absolvent kurzu bude schopný viesť plynulý rozhovor v nemeckom jazyku a dohovorí sa v zahraničí s nemecky hovoriacim obyvateľstvom

Ukončenie kurzu:
- Preskúšanie jazykovej kompetencie (test)
- Potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu
- Certifikát Akadémie vzdelávania Michalovce s vyznačenou dosiahnutou úrovňou

Počet hodín: 48 (12 týždňov x 2 vyuč. hod. 2x do týždňa)

                                          

                                            Cena: 230 € s DPH