Ochrana osobných údajov

 OCHRANA  OSOBNÝCH  ÚDAJOV


 1)     Spoločnosť Akadémia vzdelávania Michalovce o.z., prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie, IČO, DIČ atď), ktoré sú súčasťou objednávky nejakej našej aktivity, alebo boli získané pri registrácií zákazníka,  budú použité len pre internú potrebu spoločnosti v súlade podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov. Tieto získané údaje nebudú postúpené tretím stranám, okrem tých ktorí sa zúčastňujú vybavovaním objednávky a to len v nutnom rozsahu. (napr. lektor, atď...)
2)     Účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca prihlásením sa na niektorý z kurzov dáva súhlas spoločnosti Akadémia vzdelávania Michalovce o.z.,  so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy o ochrane osobných údajov.

3) Práva dotknutej osoby:

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie ("zabudnutie") osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu