Zápis do počítačových kurzov

Od 20.8.2020 začína zápis do počítačových kurzov.  Deadline je do 4.9.2020.

Plánovaný začiatok je 7.9.2020. Rozpis hodín bude urobený po ukončení zápisu.

Počítačový kurz trvá od septembra ( 7.9.2020) do januára 22.1.2021 (1. polrok)

V jednom týždni prebieha výučba dvakrát. (Napr. pondelok a štvrtok) po 2 krát 45 minút. Teda na týždeň to sú 4 vyučovacie hodiny ( 4*45min).

Školné sa uhrádza na začiatku kurzu. Najneskôr však koncom druhého výučbového týždňa. Pri neuhradení koncom druhého výučbového týždňa bude študent vylúčený z kurzu.

Obsah kurzu:  MS Word, MS Excel, Powerpoint

Potrebné vedomosti: práca s myšou a klávesnicou

Je potrebné si priniesť vlastný notebook.

Ak je študent chorý, prebraté učivo sa mu zasiela elektronický na e-mailovú adresu.

Ak je problém na strane lektora - jeho povinnosťou je nahradiť vyučovaciu jednotku. (teda napr. 2*45 min)

V prípade zatvorenia škôl, ako to bolo v predošlom roku výučba bude prebiehať on-line. (Scype, Google-trieda, MS Teams, Zoom) - Spôsob sa vyberie na základe spoločnej komunikácie.

Školné pri individuálnej výučbe je:

Školné pri skupinovej výučbe je: